Artykuły

Uznawanie efektów kształcenia zdobywanych w systemach pozaformalnych i nieformalnych w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu


Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom studentów

Jako pierwsza w kraju uczelnia publiczna wprowadzamy z początkiem roku akademickiego 2014/2015 procedurę umożliwiającą zaliczenie przedmiotów na podstawie trwałego dorobku zawodowego lub wynikającego z innych doświadczeń życiowych. Dzięki temu np. osoba pracująca jako księgowy zaoszczędzi siły i czas niezbędny do studiowania przedmiotu Podstawy rachunkowości, a posiadacz zagranicznej matury nie będzie musiał uczestniczyć w zajęciach z danego języka obcego. Uwzględniane są różne przedmioty i sposoby dojścia do odpowiadających im efektów kształcenia.
Podstawa prawna: Regulamin przyjęty uchwałą Senatu UE we Wrocławiu z dnia 26 czerwca 2014 r. (do pobrania)

Wymagania formalne aplikowania o uznanie

 • posiadanie statusu studenta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • wskazanie wybranego przedmiotu/-ów z katalogu przedmiotów dla danego kierunku, co do których Rada Wydziału podjęła decyzję o objęciu procedurą uznawalności (do pobrania)
 • złożenie w Punkcie Konsultacyjnym wypełnionego formularza wniosku o uznanie efektów kształcenia (do pobrania)
 • udokumentowanie efektów kształcenia zdobytych drogą pozaformalną lub nieformalną
 • oryginał wniosku (na każdy przedmiot osobno) powinien zostać złożony nie później niż 7 dni roboczych po rozpoczęciu semestru, w którym przedmiot jest realizowany

Sposób dokumentowania

1. Kształcenie pozaformalne (na podstawie kursów i szkoleń)

 • certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia – warunkiem jest zbieżność programu kursów i szkoleń z zakresem ujętym w opisie zajęć oraz zbliżony nakład pracy studenta
 • dla języków obcych – certyfikaty z listy (do pobrania) lub dokument ukończenia studiów wyższych z obcym językiem wykładowym albo zagraniczne świadectwo dojrzałości (lub równoważne)

2. Kształcenie nieformalne (wynik doświadczeń zawodowych i życiowych)

 • dokumenty wskazujące na zdobycie odpowiednich dla danego przedmiotu efektów kształcenia w trakcie pracy zawodowej (także wolontariacie) lub w wyniku innych doświadczeń życiowych
 • opinia nauczyciela akademickiego w przypadku uczestnictwa studenta w pracach badawczych lub projektowych o charakterze zbieżnym z opisem danego przedmiotu
 • dla zajęć z wychowania fizycznego – opinia z klubu sportowego, w którym student czynnie uprawia sport

3. Materiały pomocnicze ułatwiające aplikowanie:

 • - Ważne zasady i zalecenia dla wnioskodawców (do pobrania)
 • - Dobre praktyki - przykład wypełnienia wniosku i załączników (do pobrania)

Pozostałe informacje

 • Wydziałowa Komisja ds. Uznawalności Efektów Kształcenia może:

   - przedstawić Dziekanowi rekomendację uznania efektów kształcenia

   - poprosić o uzupełnienie dokumentacji przez wnioskującego

   - przeprowadzić rozmowę z wnioskodawcą

   - zarządzić przeprowadzenie egzaminu z przedmiotu

   - przedstawić Dziekanowi rekomendację nieuznania efektów kształcenia

 • w przypadku nieuznania efektów kształcenia student ma prawo zwrócić się do Uczelnianej Komisji Odwoławczej ds. Uznawalności Efektów Kształcenia
 • w przypadku uznania efektów kształcenia student uzyskuje zaliczenie (bez oceny) do karty i protokołu oraz przyporządkowaną do zajęć liczbę punktów ECTS; przedmiot nie jest brany pod uwagę w wyliczeniu średniej ze studiów

Punkt informacyjny

Informacje o procedurze uznawalności oraz porady o charakterze merytorycznym są udzielane są udzielane potencjalnym wnioskodawcom w budynku L, pok. 113 w dniach:

 • poniedziałek, godz. 10-13
 • wtorek, godz. 16-19
 • środa, godz. 10-13
 • druga sobota miesiąca, godz. 10-13 i dodatkowo 4 października, godz. 10-13

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: (71) 36 90 696

Punkt Konsultacyjny

Katarzyna Łukaszewska
budynek G, pokój 205
tel. 71 36 80 170
 
Składanie kompletnych wniosków o wszczęcie procedury uznania efektów kształcenia:

 • wtorek, godz. 11:00 – 14:00
 • czwartek, godz. 11:00 – 14:00
 • piątek, godz. 10:00 – 13:00


Wnioski można  składać także w Punkcie Informacyjnym, w budynku L, w pokoju 113, w godzinach urzędowania.

Inicjatywa, opracowanie oraz wdrożenie systemu uznawalności w Uniwersytecie Ekonomicznym zaistniały dzięki działaniom Działu Obsługi Projektów Rozwojowych w projekcie Kuźnia Kadr 6 realizowanym ze wsparciem środków EFS w ramach PO Kapitał Ludzki