O projekcie

W Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu rozpoczęto prace nad identyfikacją istniejących, dobrych rozwiązań krajowych i międzynarodowych w obszarze szkoleń otwartych oraz uznawania kwalifikacji nabytych poza edukacją formalną.

Kluczowym zadaniem w Projekcie będzie wypracowanie systemu trafnej diagnozy potrzeb szkoleniowych. Oferta szkoleniowa Uniwersytetu powinna sprzyjać łączeniu potrzeb pracodawców i nowo zdobywanych kwalifikacji i umiejętności potencjalnych pracobiorców. Potrzeba zagwarantowania najwyższej jakości programowej, metodycznej i organizacyjnej oferowanych szkoleń otwartych, czyli kierowanych do osób, które z własnej inicjatywy chcą podnosić swoje kwalifikacje, wymaga adekwatnego systemu ewaluacji szkoleń otwartych.

Ważnym źródłem informacji jest badanie opinii potencjalnych uczestników przedsięwzięć szkoleniowych i edukacyjnych. Dlatego planowane jest prowadzenie obszernych badań pierwotnych, głównie ankietowych. Wyniki tych badań będą stanowić podstawę do planowania i prowadzenia nowoczesnych, dostosowanych do potrzeb rynku pracy szkoleń.

Do wyrażenia zaprosiliśmy:
- osoby zaangażowane w organizację kształcenia ustawicznego na uczelniach
- pracowników naukowo – dydaktycznych
- osoby pracujące w wieku 40+
- absolwentów uczelni z ostatnich pięciu lat
- osoby pracujące w kluczowych dla uczelni ekonomicznych obszarach zainteresowane certyfikacją kwalifikacji praktycznych w ramach punktów ECTS

Działania w Projekcie zostaną skoncentrowane na trzech grupach; osobach z dużym doświadczeniem zawodowym (40+), absolwentów uczelni z ostatnich pięciu lat oraz osobach z kluczowych dla uczelni ekonomicznych obszarów, głównie nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych oraz menedżerów.

Szkolenia w systemie kształcenia ustawicznego są nowym produktem w ofercie uniwersytetów. Dlatego planowane jest przygotowanie kadry trenerskiej, głównie poprzez nabycie nowych kompetencji przez pracowników naukowo-dydaktycznych.

Osobne zadanie związane jest z wypracowaniem systemu transferu wyników kształcenia ustawicznego na kształcenie akademickie poprzez punkty ECTS.

Planowane jest wykorzystanie sprawdzonych, dobrych wzorców z niemieckich uczelni publicznych.

baner KK6

Archiwum aktualności