O badaniach

Celem badań prowadzonych w projekcie Kuźnia Kadr 6 jest pozyskanie danych, które umożliwią wypracowanie, przetestowanie i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań w obszarze kształcenia przez całe życie (kompleksowy program Kształcenia Ustawicznego). Zebrane informacje pomogą polskim uczelniom i szkołom wyższym stworzyć atrakcyjną ofertę edukacyjną odpowiadającą potrzebom rynku, wspierającą rozwój karier zawodowych pracowników na każdym etapie ich życia.

Przyjęta w projekcie metodyka badawcza obejmuje bogaty wachlarz wzajemnie uzupełniających się technik i narzędzi. Planowane jest pozyskiwanie zarówno danych wtórnych, jak i danych pierwotnych – o charakterze ilościowym oraz jakościowym.

Gromadzenie danych wtórnych oparte zostanie przede wszystkim o szeroko zakrojone badania typu desk-research. Metody przewidziane w badaniach pierwotnych to:

- w części jakościowej: tradycyjne wywiady fokusowe (FGI) oraz indywidualne wywiady pogłębione (IDI),

- w części ilościowej: wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne (CATI), ankiety tradycyjne oraz ankiety on-line (CAWI).

Dzięki wykorzystaniu metod zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym możliwe będzie nie tylko poznanie potrzeb i opinii respondentów, ale także ich zweryfikowanie na większej próbie badawczej.

Grupa docelowa badań obejmuje:

- osoby zaangażowane w organizację kształcenia ustawicznego na uczelniach,

- pracowników naukowo – dydaktycznych, którzy chcą nabyć kompetencje i kwalifikacje bycia trenerami osób dorosłych,

- osoby pracujące w wieku 40+,

- absolwentów uczelni (do 5 lat od zakończenia),

- osoby pracujące w kluczowych dla uczelni ekonomicznych obszarach (nauczyciele przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych oraz menedżerowie firm).

Zapraszamy do udziału w naszych badaniach.

Dzięki Państwa zaangażowaniu, razem mamy szansę rozwinąć ofertę polskich uczelni, tak aby odpowiadała ona faktycznym potrzebom rynku i wspierała rozwój karier zawodowych pracowników, umożliwiając im odnawianie, doskonalenie oraz rozwijanie kompetencji ogólnych i kwalifikacji zawodowych, zgodnie z ideą Lifelong Learning (Uczenie się przez całe życie).

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w badaniach prosimy o wypełnianie formularza, który można znaleźć w zakładce formularz zgłoszeniowy. Po jego wypełnieniu nasi badacze skontaktują się z Państwem.

Archiwum aktualności